l'Hombre

Der findes forskellige variationer af l'Hombre, så de regler som benyttes her i netlhombre.dk har måske små afvigelser fra de regler, som du kender. Du kan undgå misforståelser, hvis du læser reglerne her og læser om NetTrainer's implementering af reglerne under menupunkt 'Om NetTrainer'.

Regler for l'Hombre

l'Hombre er et tremands kortspil og spilles med et sædvanligt kortspil, hvor alle 8'ere, 9'ere og 10'ere er fjernet. Der er altså ialt 40 kort i et sæt l'Hombrekort (es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kn, D, K i spar, hjerter, ruder og klør).

Der spilles altid flere spil; og der spilles typisk et bestemt tidsrum eller et vist antal spil inden man afslutter et l'Hombrearrangement (spilaften).

Et spil består typisk af 3 forløb: Før ethvert spil nyvaskes kortene og der gives 9 kort til hver spiller efter den sædvanlige 3 + 3 +....+ 3 metode, idet der gives mod uret.
De resterende 13 kort udgør talonen (13 = 40 -3*9).
Spilleren, der sidder til højre for kortgiver, er forhånd i spillet; den næste spiller er mellemhånd, mens kortgiver er baghånd.

I tabellerne nedenfor er angivet rangering af meldinger og afregning af spil for de to regelsæt, der kan benyttes på netlhombre.dk.

I NetTrainer og på 'Aftalt bord' i E-l'Hombre kan der vælges mellem de to regelsæt: Dansk L'hombre-Union eller De 5 Matadorer.
På 'Åbent bord' i E-l'Hombre spilles der altid med regelsæt fra Dansk L'hombre-Union.

De to regelsæt er især forskellige ved den værdi meldinger afregnes med; men der er også et par andre finurligheder (se nedenfor).
Dansk L'hombre-Union regler
Med brug af regler fra Dansk L'hombre-Union er rang og takster som i tabellen:
MeldingRangVundetBetKruk
Pas0n/an/an/a
Spil1n/an/an/a
Alm. spil11-1-2
Bedre spil21-1-2
(Købe-) Nolo32-2-3
Tourné32-2-3
Tourné Respect43-3-4
Solo53-3-4
Solo Spar64-4-5
Ren Nolo64-4-5
Nolo Ouvert76-6-7

Når der spilles med Dansk L'Hombre-Unions regler bør man bemærke:

De 5 Matadorer regler
Med brug af regler fra De 5 Matadorer er rang og takster som i tabellen:
MeldingRangVundetBetKruk
Pas0n/an/an/a
Spil1n/an/an/a
Alm. spil11-1-2
(Købe-) Nolo21-1-6*
Bedre spil21-1-2
Tourné32-2-3
Tourné Respect43-3-4
Solo54-4-5
Solo Kulør65-5-6
Ren Nolo65-5-7
Nolo Ouvert76-8-8

Når der spilles med De 5 Matadorers regler bør man bemærke: Købe-Nolo op til -6 (En kruk med 2-5 stik giver -3,..,-6 point).

Kulørsvigt i E-l'Hombre
I E-l'Hombre stoppes spillet, hvis der begås kulørsvigt. Og regnskabet opdateres udfra følgende:
I NetTrainer er det ikke muligt at begå kulørsvigt.

I både NetTrainer og E-l'Hombre benyttes jetons til at føre regnskab og spilfører afregner med begge modspillere, så vinder du et almindeligt spil, modtager du en jeton fra begge modspillere men skal betale 1 til hver modspiller (dvs i alt 2), hvis du går bet.

Generelt

Den spiller, som vinder auktionen, er spilfører og har kontrakten; mens de to andre spillere er modspillerne. Der to hovedtyper af meldinger: trumfspil og nolospil. I trumfspil gælder det for spilfører at få flest stik; mens det i nolospil gælder om ikke at få stik. 'Bedre spil', 'Tourné', 'Tourné Respect', 'Solo' og 'Solo Kulør' er alle fødte trumfspil; mens 'Købe Nolo', 'Ren Nolo' og 'Nolo Ouvert' er fødte nolospil.
'Spil' er en melding som skal specificeres nærmere.

Auktion

Spilfører og spillets melding afgøres gennem auktionen, der afvikles som to del-auktioner. Forhånd melder først og kan frit vælge den melding som passer bedst til hans håndkort. Dernæst afgiver mellemhånd sin melding. Mellemhånd skal afgive en melding som enten rangerer over meldingen fra forhånd eller melde 'Pas'. Hvis forhånd ikke har meldt 'Pas' og mellemhånd afgiver en melding, som har højere rang end forhånds, så skal forhånd melde igen. Forhånd skal enten afgive en ny melding, som enten har højere rang end mellemhånds, melde 'kan selv', altså samme melding som mellemhånd eller melde 'pas'. Hvis mellemhånd således bliver offer for 'kan selv' eller overmeldt så skal mellemhånd melde igen. Mellemhånd kan ikke benytte sig af 'kan selv'; mens skal melde en melding som rangerer over forhånds melding. Delauktionen fortsætter indtil mindst en af spillerne melder 'Pas'.
Når delauktionen er afgjort, forsætter auktionen til en ny delauktion mellem den forløbige vinder og baghånd. Baghånd skal enten melde 'pas' eller afgive en melding, der rangerer over en evt. vindende melding fra første delauktion. Hvis baghånd overmelder, skal den overmeldte (vinderen af første delauktion) melde igen. En eventuel vinder af første delauktion (uanset om det er forhånd eller mellemhånd) afgiver nu sin melding og har gennem anden delaution 'kan selv'-fordelen, hvis han bliver overmeldt af baghånd. Denne sidste fase afvikles, indtil der er en vinder.

Meldeforløbet er afsluttet, når baghånd enten har meldt pas eller for- og mellemhånd begge har meldt pas. Enten er der en vinder med en melding forskellig fra 'Pas' og 2 spillere med 'Pas' eller også har alle tre spillere meldt 'pas'. Hvis den vindende melding er 'Spil' eller 'Solo', skal spilleren med meldingen bestemme spillets type eller trumf inden auktionen er færdig. Ved 'Spil' kan spilleren frit vælge mellem disse 6 forskellige kontrakter: 'Spil i hjerter', 'Spil i ruder', 'Spil i klør', 'bedre Spil', 'Tourné' eller 'Købe Nolo'. Ved 'Solo' kan spilleren frit vælge mellem 3 forskellige kontrakter: 'Solo i hjerter', 'Solo i ruder' eller 'Solo i klør'.
Ved kontrakterne 'Spil i *' og 'Solo i *' fastlægges det også, hvad der skal være trumf (nemlig hhv. 'hjerter', 'ruder' eller 'klør'). Ved 'Bedre Spil' fastlægges det at 'Spar' er trumf.
Ved kontrakten 'Tourné' afgøres trumf, ved at kontraktvinder vender det øverste kort i talonnen og lægger det på bordet med forsiden op således alle kan se kortet. Det vendte korts kulør er trumf. (Vendes 'Klør 6' bliver 'Klør' trumf etc.). På samme måde vendes det øverste kort, for at fastlægge trumf i Tourné Respect.
Er kontrakten derimod Nolo (Købe Nolo), Ren Nolo eller Nolo Ouvert er spillet et nolospil, hvor der ikke er nogen trumf.

Med en enkelt undtagelse, står det spilleren frit at vurdere sine kort og afgive melding, når det er hans tur under auktionen: for at melde 'Tourné Respect', skal man have begge sorte esser på hånden. (Man skal endda præsentere dem, ved at lægge dem ned på bordet med forsiden opad, når man melder 'Tourné Respect')

Bordet fanger under auktionen og man kan ikke efterfølgende fortryde eller ændre melding (Spil skal dog specificeres).

Hvis alle tre spillere melder 'Pas', er der ingen vinder af auktionen og kortene samles sammen, vaskes og gives om igen; med samme spiller i forhånd.

Byt af kort

I 'Spil i hjerter', 'Spil i ruder', 'Spil i klør' og Bedre spil må kontraktvinder bytte håndkort med kort fra talonen.
I Tourné og Tourné Respect SKAL kontraktvinder bytte mindst to kort (hvoraf det ene er det tournerede kort)
I Købe Nolo SKAL kontraktvinder bytte (mindst et) kort.
I ingen af de andre kontrakter må spilfører bytte kort.
I alle trumfspil må modspillerne bytte, i det omfang der er kort tilbage i talonen; mens de ikke må bytte i nolo-spil.

En spiller bytter (sælger) kort, ved at lægge de håndkort som han ønsker at bytte på bordet med bagsiden opad. Dernæst tager (køber) spilleren et tilsvarende antal kort fra talonens top, dog tager (køber) spilfører først et eventuelt tourneret kort. De købte kort tilføjes spillerens håndkort. I kontrakter hvor spilfører må bytte, bytter han først. Hvis modspillerne må bytte er rækkefølgen afhængig af om spilfører må bytte. Hvis spilfører må bytte, er det først den modspiller til højre for spilfører som bytter som nummer 2. Hvis spilfører ikke må bytte, er det den modspiller som sidder først (forhånd før mellemhånd eller baghånd), der bytter først.
En modspiller må højst bytte det antal kort, der er tilbage i talonen, når det er hans tur til at bytte.

Efter bytning lægges alle solgte kort og eventuelt overskydende kort fra talonen til side, uden nogen spiller ser deres forside. Byttede kort kan ikke købes af en anden spiller.

Status efter bytning er at alle 3 spillere har 9 kort på hånden og 13 kort (byttere + overskudstalon) er lagt til side.

Gennemførelse af spillet

I første spilrunde spiller forhånd et kort ud. Dernæst er det mellemhånd og til sidst baghånd. Der skal med en enkelte undtagelse altid bekendes kulør. Højere kort overgår lavere kort og når spillet er trumfspil, overgår trumf øvrige kort (højere trumf overgår lavere trumf). Spilleren med det højeste kort tager stikket og spiller ud i næste runde og spilleren til højre er mellehånd.

For de 3 øverste trumfer er der en undtagelse til reglen om at bekende kulør. Er udspillet i trumf og har en spiller (mellemhånd eller baghånd) blandt sine trumf kun en eller flere af de 3 øverste trumfer, så behøver spilleren ikke bekende kulør, hvis han kan stikke udspillet.
Bemærkning 1: Undtagelsen gælder kun, når spilleren kan stikke udspillet (det første spillede kort i spilrunden).
Bemærkning 2: Undtagelsen gælder også, hvis spilleren i løbet af spillet opnår at trumferne alle er blandt de 3 højeste.

Opgørelse

Trumfspil
I trumfspil vinder spilfører, hvis og kun hvis han får flest stik af de tre spillere. Der er ialt 9 stik at spille om, så hvis spilfører undervejs får sit 5. stik er spillet afgjort og afbrydes. Spilfører kan også få flest stik, ved selv at få 4 stik og modspiller får hhv 3 og 2 (Kaldes for fordelingsspil).
Opnår en modspiller det samme antal stik som spilfører bliver spilfører bet (taber). Så 4 stik til spilfører og hhv 4 og 1 til modspillerne gør bet. Opnår en modspiller flere stik end spilfører går spilfører kruk, dog bliver spilfører kun bet, hvis begge modspillere får 4 stik (Remis en quatre). (Får alle 3 spillere 3 stik, er spilfører bet jvnf ovenstående. Dette kaldes for Remis en trois).
Nolospil
I nolospil vinder spilfører, hvis og kun hvis han ikke får nogen stik.
Får spilfører præcis 1 stik i Nolo bliver han bet og får han 2 eller flere bliver han kruk (Der afregnes for hvert stik op til 5).
Får spilfører præcis 1 stik i Ren Nolo bliver han bet, får han 2 bliver han Kruk.
Får spilfører 1 stik i Nolo Ouvert bliver han kruk.

Særligt om Nolo Ouvert

I Nolo Ouvert skal skal spilfører lægge sin kort på bordet med forsiden opad så modspillerne kan se dem, umiddelbart efter udspil i første runde. Kortene skal blive liggende med forsiden opad på bordet under hele spillet.

Kaste for bet

Spilfører kan kaste for bet, indtil 2 kort er spillet i første runde i følgende spil: Spil i hjerter, Spil i ruder, Spil i klør, Bedre spil, Tourné eller Tourné Respect. (Undervejs i spillet kan spilfører naturligvis også opgive imod at gå kruk...)

Kortenes rækkefølge

I l'Hombre har kortene en særegen rækkefølge, som er afhængig af det meldte spil:
Nolospil
I alle former for nolospil har kortene rækkefølgen (lavest til venstre): (Sort og rød har forskellig rækkefølge. Laveste spar er sE; mens laveste ruder er r7. Ligeledes skal man bemærke, at Ruder Es (og Hjerter Es) hører til lige under knægten).
Trumfspil
I alle trumfspil (uanset hvilken kulør der er trumf), er Spar Es altid den højeste trumf og Klør Es er altid den 3. højeste trumf Disse to faste trumfer betegnes hhv. Spadille (sE) og Basta (kE).

Når spar eller klør er trumf, er s2 hhv. k2 den næsthøjeste trumf
Når hjerter eller ruder er trumf, er h7 hhv r7 den næsthøjeste trumf
Disse næst-højeste trumfer s2, h7, r7 eller k2 betegnes Manille.

Når hjerter eller ruder er trumf, er hE hhv rE den fjerdehøjeste trumf
Disse 2 (røde) fjerdehøjeste trumfer hE eller rE betegnes Ponto.
Ellers følger kortene rækkefølgen fra nolospil.

Kortenes rækkefølge når Spar er trumf (lavest til venstre):

Kortenes rækkefølge når Hjerter er trumf (lavest til venstre):

Kortenes rækkefølge når Klør er trumf (lavest til venstre):

Kortenes rækkefølge når Ruder er trumf (lavest til venstre):
I spar og klør er der ingen special betegnelse for fjerdehøjeste trumf, som er Spar Konge (sK) eller Klør Konge (kK).
Bemærk: Der er 11 trumfer i spar/klør og 12 trumfer i hjerter/ruder.

Opførsel

Spillere må naturligvis ikke tale sammen eller give tegn om spillet undervejs.
Ligeledes må man ikke kigge i stik, byttere eller andres kort (undtagen i Nolo Ouvert, hvor man må se spilførers kort).

Andet

Om de tre øverste trumfer Spadille, Manille, Basta bruges betegnelsen Matador. Har man ubrudt række fra toppen betegnes også disse lavere trumfer i denne række som matadorer.
(Undtagelsen mod at bekende kulør betegnes af og til for Matador-reglen; men den gælder kun for de tre matadorer Spadille, Manille og Basta og ikke eventuelle mindre matadorer længere ned i rækken).
Man kan godt spille flere spillere end tre, hvor man så skiftes til at sidde over. Hvis man er flere, kan man med fordel benytte to spil kort, og oversidderen kan så blande det spil kort som ikke er i brug af de 3 aktive og sørge for fornødenheder.

Andre kilder

Wikipedia har en kort beskrivelse af reglerne for l'Hombre som du kan læse her. Også Dansk l'Hombre Union kan hjælpe.

A very good description in english of the card game l'Hombre can be found here